کودک درونم بزرگ شو

کودک درونم بزرگ شو

بزرگ شو و دنیا را بفهم و بپذیر

بپذیرش و غمگین نباش ، چون قلب کوچکت تحمل ندارد

با وجود دیدن نامردی دنیا باز هم از شنیدن نامردی قلبت به درد میگیرد

رنجیده خاطر نشو اگر میبینی :

      انسانی از سطل زباله ی خانه های لوکس غذا میخورد

      کودکی سرچهارراه در سرمای زمستان دستفروشی میکند 

      فاحشه ای در حال سوار شدن به ماشینی ست که برایش بوق میزند

      همسری خیانت میکند

      انسانی دروغ میگوید 

      حقی پایمال میشود 

      مسولی مسولیتش را درست انجام نمیدهد

 ناراحت نشو !  نزدیک است قلب کوچکت از تپش بایستد 

 دنیا یعنی دنی پس بدیهایش را در کنار خوبیهایش بپذیر

 خوبی هم هست ، صداقت ، مهربانی ، عشق و دلسوزی هم هست ،

زنها و مردهای پاک هم هستند

ادمهایی هستند که خودشان را فدای مسولیتشان ، فدای هدف و ایمانشان میکنند ، 

 عزیزکم، خودت پاک ، راستگو ، مهربان و فروتن باش حتی اگر دیگران با تو اینگونه نبودند

و حداکثر تلاشت را انجام بده در هر جایی که هستی و هر مسولیتی که داری ، کاری به این نداشته باش که دیگران چگونه کار میکنند ، 

 تو انسانیت را معنی کن و این را بدان به تعداد افراد روی زمین سرگذشت متفاوت و دردهای متفاوت خواهی شنید،

آری از برخی سرگذشتها بسیار رنجیده خواهی شد و برخی از آنها را خواهی ستود،

 پس قلبت را وسعت ببخش و بدان چند صباحی بیشتر در این دنیا نخواهی بود

ویژگی های دنیای فانی را بپذیر و بگذر تا بگذرد اما تلاشت را بکن تا طوری زندگی کرده باشی که جانشین خدا در زمین باشی و خدا تو را به فرشته هایش نشان دهد و بگوید ببینید این بنده ی من است ، این جانشین من در زمین است .

/ 0 نظر / 24 بازدید